Nieuws

“Druppelirrigatie wordt op veel plaatsen de norm”

  • 28 augustus 2023
  • Nieuws

UIreka gaf niet alleen acte-de-presence op de Uiendag in Colijnsplaat, ook hadden we een week eerder een actieve inbreng op het evenement Agrifirm UI-2023 in Lelystad. Hier gaf projectleider Chris de Visser een presentatie over klimaatverandering en wat dit voor de uienteelt zal gaan betekenen. In zijn presentatie ging De Visser in op het directe effect van hogere temperatuur, langdurige perioden van droogte dan wel nat weer en wateroverlast op uien in zowel voorjaar, zomer en najaar. Soms pakt dat positief uit maar vaak is het ook zorgelijk.

Zo was de late zaai dit jaar (medio mei) na een lange periode met neerslag en de daarop volgende droogte ongunstig voor een hoge opbrengst, maar de natte maand juli was daarentegen weer heel gunstig. Al met al verwacht De Visser dat we ons er op moeten voorbereiden dat de steeds beperktere beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw (inclusief uienteelt) zal vragen om maatregelen de beregening en irrigatie zo efficiënt mogelijk te maken. “Druppelirrigatie zal daarom op veel plekken de norm gaan worden. Daarnaast zullen we in de landbouw ons moeten gaan inspannen om winterwater zoveel en zo lang mogelijk vast te houden”, aldus De Visser.

In dit kader kan ondergrondse wateropslag in veel gebieden technisch gezien een oplossing zijn met als extra voordeel dat verzilting dan is tegen te gaan. Verder pleitte De Visser voor nog meer aandacht voor een bodem die én beter water vasthoudt én beter in staat is water snel af te voeren zonder afspoeling. Rijpaden en daarop aangepaste mechanisatie verdienen in zijn ogen ook een heroverweging in de uienteelt, maar uiteraard ook in andere teelten.

Tenslotte wees De Visser de aanwezigen erop dat het huidige en toekomstige klimaat insectenplagen kan verergeren en dat daarom ook om die reden een ongestoorde en voorspoedig verlopende groei van het gewas cruciaal is.

Tags