Nieuws

Extra geld voor onderzoek beheersing bonenvlieg

  • 28 maart 2021
  • Nieuws

De afgelopen jaren is in toenemende mate de insectenproblematiek in de uienteelt onder de aandacht gekomen. Binnen Uireka wordt daar dan ook flinke onderzoeksinspanning op geleverd. De grootste boosdoeners zijn tabakstrips en uienvlieg. Opkomend probleem is de bonenvlieg. In 2021 is daarom binnen Uireka extra budget vrijgemaakt om aan bonenvlieg te werken, specifiek aan effecten van teeltfactoren. Hierdoor kunnen er op meer plekken proeven worden gedaan en kan er meer in detail naar effecten van de factoren worden gekeken.

Al het onderzoekswerk van de werkgroep ‘Integrale insectenbeheersing’ is in tweeën op te delen:
– een deel gericht op een toekomstbestendig middelenpakket, met proeven gericht op trips en op uien- en bonenvlieg
– een deel gericht op vernieuwing van teeltsystemen, waarin inzicht in deze plaaginsecten en natuurlijke weerbaarheid centraal staat.

Naast uienvlieg wordt bonenvlieg als probleem gesignaleerd. Dit komt door een combinatie van druk op het middelenpakket, toename van de teelt van groenbemesters en belangstelling voor niet-kerende grondbewerking (NKG). In de middelenproeven gericht op uienvlieg worden daarom ook de effecten op bonenvlieg bekeken. In tegenstelling tot de uienvlieg is de bonenvlieg echter een generalist met een brede waardplantenreeks. De bonenvlieg vermeerdert en handhaaft op verterend materiaal. Precies om die reden wordt gekeken naar de invloed van groenbemesters en NKG.

In 2021 is binnen Uireka extra budget vrijgemaakt voor onderzoek aan de bonenvlieg. Voorzien is een aantal proeven, verspreid over Zuidwest Nederland, Flevoland en Noordoost Nederland, waarin vergelijkingen worden gemaakt in grondbewerking, wijze en timing van doden groenbemester, priming van uienzaad en aanvoer van organische stof. Hieruit kan beter inzicht worden verkregen in de balans tussen stimulansen voor bonenvlieg en die voor de uien; kan bijvoorbeeld een vlotte(re) beginontwikkeling van het gewas plantwegval helpen voorkomen. De verkregen resultaten dragen zo bij aan een toekomstbestendige uienteelt.

Tags