Nieuws

Inventarisatie teeltfactoren als systeemaanpak tegen plaaginsecten

  • 26 juni 2020
  • Nieuws

Uienvlieg, bonenvlieg en tabakstrips staan momenteel volop in de aandacht binnen de uienteelt. WUR Open Teelten onderzoeker Hilfred Huiting: “Om deze plaaginsecten voldoende te kunnen controleren c.q. bestrijden is het noodzakelijk dat we voldoende veilige middelen in de ’toolbox’ hebben. Voor een effectieve inzet van welke ingreep dan ook, is het echter van belang dat we de dynamiek van de insecten kennen, zodat we voor, tijdens en na de teelt kunnen (bij)sturen. Met meer kennis daarover kunnen we mogelijk een systeemaanpak ontwikkelen voor een weerbare teelt.”

Om inzicht te verkrijgen in de populatiedynamiek van vliegen en trips in uien voert WUR Open Teelten dit seizoen een monitoringsprogramma uit, waarbij gewaswaarnemingen worden gedaan in diverse uienproeven als ook in demo- en praktijkpercelen. Analyse van deze gegevens geeft inzicht in allerlei factoren die invloed hebben op de populatiedruk en aantasting. Voorbeelden in dit kader zijn de effecten van perceelsranden en naburige gewassen, mogelijke variatie binnen een gewas, locatie-effecten en de invloed van geprimed zaad.

Huiting: “Naast deze monitoring kijken we ook naar de stimulerende effecten van enkele kruiden op natuurlijke vijanden van tabakstrips. Dit doen we door een vergelijkende bemonstering in een uienperceel uit te voeren op verschillende afstanden van de ingezaaide kruiden. Hiermee krijgen we inzicht in de mogelijkheden van kruiden als stimulans voor natuurlijke tripsbeheersing.”

Tags