Nieuws

‘Uireka is kennisverrijkend en -verdiepend’

  • 5 juni 2019
  • Nieuws

Mei 2019: in de maand waarin de laatste uien in de bewaring recordprijzen aantikken en de nieuwe uien op sommige plaatsen best een beetje water kunnen gebruiken, zet de redactie deze keer toeleverancier en groeispecialist Van Iperen uit Westmaas in de spotlights als Uireka-partner. Johan Aarnoudse, teamleider akkerbouw regio Zuidwest-Nederland, legt uit waarom Van Iperen het belangrijk vindt actief te participeren in Uireka. “Bij onze uientelende klanten is er sprake van een uitdaging om het gewas gezond, onkruidvrij, van goede kwaliteit en met een hoge opbrengst van het land en in de bewaring te krijgen. Als adviseur zijn wij nauw betrokken bij het realiseren van deze uitdaging. Wij zijn daarom, als input voor ons advies, gebaat bij goed praktijkonderzoek dat ons handvatten en antwoorden geeft op de vragen en knelpunten binnen de teelt.”

Veel waardering voor Uireka initiatief

“Vanaf het begin hebben we het gewaardeerd dat de uiensector initiatief en lef heeft getoond om met de hele keten het uienonderzoek vorm te geven. Tot nu toe is ze daar naar onze mening wonderwel in geslaagd. Ook de gezamenlijke inventarisatie en prioritering van onderzoeksvragen met de hele keten spreekt ons zeer aan.” Als bedrijf dragen zij daar actief aan bij. Niet alleen maken ze onderzoek financieel mede mogelijk, een aantal teeltadviseurs speelt tevens een gewaardeerde rol in diverse onderzoekswerkgroepen, te weten ‘Koprot’, ‘Fusarium’ en ‘Nutriënten/spoorelementen’. Aarnoudse: “Ook daarin is Uireka uniek. De keten prioriteert niet alleen, maar is in de volle breedte ook vertegenwoordigd bij het verder uitwerken en invullen van alle deelonderzoeken. Daarnaast komt juist in de werkgroepen de, mijns inziens cruciale, verbinding tot stand tussen wetenschap (lees: onderzoekers) en de praktijk (lees: de mensen in het veld). Het uiteindelijke doel van de wetenschap-praktijkverbinding is de kwaliteit en functionaliteit van het uit te voeren onderzoek te versterken en de resultaten ervan direct op telersniveau toe te kunnen passen in je advisering. ”

Blijven communiceren

Aarnoudse is content over de onderlinge samenwerking tussen de ketenpartners. Wel erkent hij dat het onderlinge vertrouwen moest groeien, mede omdat de deelnemende partijen van zeer diverse pluimage zijn. “Om blijvend draagvlak te houden is het belangrijk dat er ruimte is voor ieders inhoudelijke inbreng en dat er aandacht is voor de wijze waarop resultaten naar buiten worden gepresenteerd. Vooral dit laatste punt kan bij commerciële partijen nog wel eens gevoelig liggen. Daarom: blijf communiceren en probeer recht te doen aan de verschillende belangen die er spelen. In mijn opinie is dit cruciaal voor de onderlinge samenwerking.”

Samenbrengen van kennis uit verschillende invalshoeken

Voor Aarnoudse zit de meerwaarde van Uireka in het samenbrengen van kennis uit verschillende invalshoeken (veredeling – onderzoek – teeltadvies – praktijk – bewaring) tot in de werkgroepen toe. “Als er met de diverse belangen goed wordt omgesprongen werkt samenbrengen van kennis verbindend tussen mensen en partijen vanuit de complete keten. In mijn optiek werkt het zowel kennisverrijkend als -verdiepend. Je krijgt dieptekennis van de wetenschapper, die op zijn/haar beurt weer input krijgt hoe zaken in de dagelijkse praktijk toegepast moeten of kunnen worden. Dat houdt iedereen met de voetjes op de teler zijn grond”, aldus Aarnoudse.

Uireka heeft een uitdaging in de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk

Als we kijken naar de ontwikkeling van Uireka, dan is het ketenproject wat Aarnoudse betreft op de goede weg. “Zeker waar het de projectmatige aanpak van al het onderzoek betreft.” Wel denkt Aarnoudse dat we met elkaar nog een uitdaging hebben als het gaat om het vertalen van onderzoeksresultaten naar bruikbare praktische adviezen die de teler verder helpt met de diverse teeltknelpunten. Hij voelt ook een soort van verplichting richting de telers vanuit de optiek dat ze recht hebben op resultaten om uien van hoge kwaliteit te kunnen blijven telen. Aarnoudse: “Als we met elkaar in staat zijn deze vertaalslag te maken en daarbij de actualiteit iedere keer meenemen en meewegen, dan is Uireka niet alleen een must voor praktische realisatie, maar biedt het ook blijvend een meerwaarde door het kwaliteitsniveau van de Nederlandse ui nog verder te verbeteren.”

Tags